Regulamin pmexperts

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG E-LEARNING

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia PM Experts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborska 3B, NIP: 5262842843, Regon 140041536, KRS 0000229917, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy; XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 200 000 zł w całości wpłacony (dalej zwaną Usługodawcą), usług w postaci szkoleń nabywanych za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem https://pmexperts.com, zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń.
 2. Usługobiorcy w celu skorzystania z usług są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść przed dokonaniem zakupu (tj. dodaniu produktu do koszyka oraz opłaceniu go), a także wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Usługodawcę w późniejszych terminach.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
 5. Korzystanie ze szkoleń e-learning lub szkoleń online nabytych za pośrednictwem Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która świadczona jest zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.

 

II. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

 1. Usługodawca – PM Experts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborska 3B, NIP: 5262842843, Regon 140041536, KRS 0000229917, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy; XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 200 000 zł w całości wpłacony.
 2. Usługobiorcy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zawierają z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik szkolenia – Usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie Usługi e-learning, online, szkoleń stacjonarnych, lub osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę szkolenia stacjonarnego, online lub Usługi e-learning.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem https://pmexperts.com.

 

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na organizacji, przeprowadzaniu i udostępnianiu szkoleń e-learning, szkolenia online lub szkoleń stacjonarnych.
 2. Korzystanie z Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie (założenia konta). Dane które musi podać Usługobiorca podczas zakładania konta to to: login, hasło, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, NIP oraz dane do faktury (opcjonalnie), telefon.
 3. Podczas procedury realizacji zakupu Usługi Usługobiorca akceptuje treść niniejszego Regulaminu, a w razie wprowadzenia zmian w Regulaminie również każdorazowe zmiany. Niezaakceptowanie niniejszego Regulaminu lub brak akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu z chwilą rejestracji uniemożliwia dalsze korzystanie z Serwisu, w tym zakup Usług.
 4. Serwis w ramach świadczonych za jego pomocą Usług zawiera szkolenia płatne, które mogą zostać zakupione przez zalogowanego Usługobiorcę oraz szkolenia bezpłatne, które są nieodpłatnie udostępnione każdemu zalogowanemu Usługobiorcy w formie prezentacji.
 5. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, jednakże z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy już wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.
 6. Usługodawca zastrzega możliwość świadczenia usług szkoleniowych z wykorzystaniem platform edukacyjnych i wirtualnych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia od zewnętrznych dostawców oraz ich zmiany, jednocześnie nie pogarszając jakości świadczonych usług.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji szkoleń w każdym czasie, a w szczególności w merytorycznie uzasadnionych przypadkach (zmiany przepisów, itp.). Usługodawca ma prawo dokonywać korekty informacji, materiałów i danych zamieszczonych w serwisie w każdym czasie.
 8. Usługodawca ma prawo wykonywania prac technicznych i innych działań informatycznych w zakresie serwisu, co może wiązać się z chwilowymi utrudnieniami lub nawet brakiem dostępu do serwisu. W przypadku planowanych prac serwisowych Usługodawca poinformuje Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach i możliwych utrudnieniach, które mogą się z nimi wiązać. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w ww. zakresie.

 

IV. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług w postaci świadczenia usługi e-learning następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę płatności za zakupione przez Usługobiorcę szkolenie.
 2. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie Usługi e-learning poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

 

V. OKRES I SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Udzielenie dostępu do Usługi, a co za tym idzie do treści zakupionego szkolenia następuje bez możliwości utrwalenia tej treści na dysku Usługobiorcy lub w jakikolwiek inny sposób.
 2. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1341 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Usługobiorcę. Udzielenie Usługobiorcy dostępu do szkolenia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy.
 3. Dostęp do szkolenia udzielany jest przez Usługodawcę od momentu wskazanego w ust. 2 powyżej na okres 6 miesięcy, jednakże Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług e-learning w każdym czasie.
 4. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług e-learning przez Usługodawcę dostęp do szkolenia wygasa. W takim przypadku Usługodawca zwraca Usługobiorcy wpłacone wynagrodzenie stosunkowo do niewykorzystanej przez Usługobiorcę Usługi e-learningu albo za zgodą Usługobiorcy proponuje mu inne szkolenie z zakresu Usługi e-learningu świadczonej przez Usługodawcę.
 5. Niewykorzystanie przez Usługobiorcę szkolenia w okresie dostępności Usługi e-learning, szkolenia online lub szkolenia stacjonarnego z przyczyn nieleżących po stronie Usługobiorcy nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Usługobiorcy wobec Usługodawcy, w tym w szczególności nie stanowi podstawy do zwrotu Usługobiorcy wpłaconego wynagrodzenia.
 6. Potwierdzeniem skorzystania z Usługi e-learningu, a co za tym idzie odbycia szkolenia w pełnym zakresie jest certyfikat albo innego rodzaju zaświadczenie/informacja udzielana przez Usługodawcę, przy czym uzyskanie tego rodzaju certyfikatu/zaświadczenia/informacji nie pozbawia Usługobiorcy dostępu do odbytego i zakończonego szkolenia, jeżeli takie szkolenie jest przez Usługodawcę udostępniane, ale wyłącza roszczenia nabywcy określone w par. 5 pkt 5 regulaminu z tytułu niewykorzystania Usługi e-learningu.

 

VI. ZASADY ZAKUPU I DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. W celu dokonania zakupu Usługi Usługobiorca powinien wykonać następujące czynności:
  1. zarejestrowanie się w Serwisie (założenie indywidualnego konta Usługobiorcy) poprzez podanie następujących danych: login, hasło, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu.
  2. potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w nadesłany przez Serwis na podany przez Usługobiorcę adres e-mail link weryfikacyjny,
  3. dodanie do koszyka wybranych Usług, które Usługobiorca zamierza zakupić,
  4. zatwierdzenie akceptacji warunków niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie przez Usługobiorcę odpowiedniego okienka na stronie internetowej Serwisu,
  5. wybór rodzaju dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) poprzez pozostawienie przez Usługobiorcę odpowiedniej informacji w komentarzu do zamówieniaW przypadku wyboru Faktury VAT Usługobiorca otrzymuje fakturę drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
   1. podanie danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia dokumentu sprzedaży,
   2. wybór Metody Płatności (przelew bankowy, PayPal, szybkie przelewy bankowe, blik, platność kartą, płacę online imoje),

 

VII. OKREŚLENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę w Serwisie.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę oraz Uczestnika szkolenia Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i materiały udostępniane Usługobiorcom oraz Uczestnikom szkolenia podczas świadczenia Usług e-learning, szkoleń online, szkoleń stacjonarnych są objęte ochroną prawa autorskiego, a wyłączne prawa autorskie do ww. materiałów przysługują wyłącznie Usługodawcy. Usługobiorca oraz Uczestnik szkolenia mają prawo do korzystania z ww. materiałów jedynie w ramach i w celu korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wszelkie pozostałe działania Usługobiorcy oraz Uczestnika szkolenia, w tym w szczególności kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie oraz inne formy korzystania z ww. materiałów wykraczające poza wykorzystywanie ww. materiałów dla celów korzystania z Usługi jest zabronione.
 5. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do Usługi, w tym w szczególności do szkolenia Usługobiorcy i/lub Uczestnikowi szkolenia, jeśli którykolwiek z tych podmiotów korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Usługobiorca Usługi, dokonując rejestracji wyraża odrębnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z Usługodawcą powiązanych i/lub współpracujących. Zgoda Usługobiorcy może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 8. Usługodawca zastrzega, że materiały i treści szkoleniowe będące przedmiotem Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, a w przypadku podjęcia przez Usługobiorcę decyzji lub innych czynności w oparciu o materiały i treści szkoleniowe, Usługodawca nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
 9. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę oraz przez każdego Uczestnika szkolenia.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usługi przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usługi w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.

 

VIII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCY

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca, który przetwarza dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej jako RODO).
 2. Usługodawca jako administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne w celu wykonania usług e-learning, szkoleń online, szkoleń stacjonarnych, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w zakresie marketingu produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub też w celu ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy z tytułu korzystania z usługi e-learning, szkoleń online, szkoleń stacjonarnych w sposób niezgodny z prawem i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania niniejszej usługi. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania usługi.
 3. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorcy przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Usługodawcy dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że znany jest mu fakt, iż administratorem jego danych osobowych jest Usługodawca, oraz że zapoznał się z informacjami przekazywanymi mu przez Usługodawcę zgodnie z art. 13 – art. 22 RODO.
 6. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane do momentu przekazania do Usługodawcy informacji o zakończeniu korzystania z usług e-learning, szkoleń online, szkoleń stacjonarnych lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy. Dane Usługobiorcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usługi e-learning, szkoleń online, szkoleń stacjonarnych rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki szkolenie zostało udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę za pośrednictwem pmexperts.com.
 2. Usługobiorcy nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy od chwili udostępnienia mu szkolenia.
 3. Usługobiorcy będącemu Konsumentem, dalej zwanego „Konsumentem” przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33i art. 34 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub w innej formie zgodnej z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Każdą z ww. form Usługodawca uznaje za w pełni wiążącą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą i Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Po udostępnieniu Konsumentowi szkolenia w serwisie pmexperts.com i uzyskaniu przez Usługodawcę informacji, że Konsument rozpoczął korzystanie z Usługi e-learning, szkolenia online lub szkolenia tradycyjnego odstąpienie przez Konsumenta od umowy o świadczenie Usługi nie jest możliwe.
 8. Reklamacje odnośnie Usługi Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą wiadomości email przesłanej na adres: szkolenia@pmexperts.com.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości email przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie wiadomości email przesłanej na adres wskazany przez Usługobiorcę.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wiążąca wersja Regulaminu zamieszczana jest na stronie pmexperts.com.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o zmianie i o zamieszczeniu nowej wiążącej wersji Regulaminu pod adresem: pmexeperts.com.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia kierowane do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy szkolenia@pmexperts.com.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 marca 2020 r.
Przewiń na górę